Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowski Dom Kultury
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Goleniowskiego Domu Kultury

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie zwany dalej GDK utworzony został na mocy uchwały nr 12 Naczelnika Miasta i Gminy z dnia 20 października 1975 r.

2. GDK jest samorządową instytucją kultury, dla której Organizatorem jest Gmina Goleniów prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury

 

§ 2

1. GDK obejmuje swoją działalnością teren Goleniowa i Unii Europejskiej.

2.Podstawowymi dokumentami GDK na których opiera się działalność są:

1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

2) ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.94 r.( Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.)

3) ustawa z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 ze zm.)

 

§ 3

Siedziba GDK znajduje się w Goleniowie, przy ul. Słowackiego 1.

 

§ 4

1. GDK uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Gminę Goleniów.

 

§ 5

GDK używa pieczęci z nazwa w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.

 

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

NIP 856-14-34-875

tel/fax 91 418 26 88

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 6

1. Misją GDK jest wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców.

2. Do podstawowych zadań szczegółowych GDK należy:

1) edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, działanie oraz dialog środowiskowy i kulturowy,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) propagowanie czynnych form wypoczynku i organizacja czasu wolnego,

7) badanie potrzeb środowiska i na podstawie wyłonionych problemów współorganizowanie projektów i kampanii społecznych,

8) animowanie społeczności lokalnej do działań społeczno-kulturalnych,

9) promocja walorów turystycznych i historycznych Gminy Goleniów,

10) animowanie społeczności lokalnej na rzecz turystyki,

11) współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

3. Burmistrz Gminy Goleniów może zlecić GDK wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Gminy Goleniów, zapewniając na ten cel środki finansowe.

 

§ 7

1. Zadania wymienione w § 6 ust. 2 GDK realizuje przez:

1) prowadzenie stałych form rozwoju umiejętności

2) prowadzenie ośrodka praktyk twórczych,

3) prowadzenie działań proekologicznych,

4) prowadzenie wolontariatu,

5) prowadzenie aktywizacji społeczności lokalnej,

6) dystrybucję materiałów promocyjnych,

7) obsługę turystów,

8) podnoszenie kwalifikacji pracowników,

9) nawiązywanie kontaktów i realizację projektów krajowych i międzynarodowych,

10) członkowstwo w organizacjach i partnerstwach,

11) udostępnianie siedziby organizacjom pozarządowym,

12) pozyskiwanie środków zewnętrznych,

13) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi, pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,

14) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych i okolicznościowych.

2. GDK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną bazę lokalową i gastronomiczną, z której przychody przeznaczone zostają na realizację celów statutowych oraz związanych z utrzymaniem, przebudową i remontami.

3. Działalność gospodarcza GDK polega w szczególności na:

1) wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, lokali i gruntów na cele kulturalne, rekreacyjne, handlowo-gastronomiczne i szkoleniowe,

2) organizowaniu imprez masowych,

3)prowadzenie impresariatu artystycznego,

4) organizowaniu imprez rozrywkowych i turystycznych,

5) prowadzeniu warsztatów, kursów szkoleniowych i praktyk zawodowych,

6) prowadzeniu wypożyczalni kostiumów i rekwizytów,

7) prowadzeniu Centrum Informacji Turystycznej,

8) prowadzeniu kina,

9) prowadzeniu marketingu w zakresie kultury,

10) Świadczeniu usług gastronomicznych z wyłączeniem sprzedaży alkoholu ( w tym piwa),

11) działalności wydawniczej,

12) świadczeniu usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, wideo, filmowych, plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury i turystyki

i może być realizowane według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Działalność, o której mowa w ust. 2 i 3, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 8

1. Na czele GDK stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i jest za niego odpowiedzialny.

2. Osobą uprawnioną do dokonywania czynności prawnych i reprezentowania GDK na zewnątrz jest Dyrektor.

3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor GDK.

§ 9

Dyrektora GDK powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 

§ 10

4.Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

5.Wynagrodzenie pracowników GDK ustala Dyrektor placówki na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 

§ 11

Szczegółową organizację wewnętrzną GDK ustala w regulaminie organizacyjnym Dyrektor GDK, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w GDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 12

1.Przy GDK może działać Społeczna Rada Programowa jako organ doradczy i wspomagający.

2.Społeczną Radę programową powołuje i odwołuje Dyrektor GDK i ustala jej regulamin organizacyjny.

3.W przypadku powołania Rady Programowej Dyrektor GDK w drodze zarządzenia określi szczegółowe zasady i tryb powoływania Rady oraz jej regulamin.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 13.

GDK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w Ustawie o rachunkowości.

 

§ 14

1. GDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Działalność GDK finansowana jest:

1) z dotacji podmiotowej Gminy Goleniów,

2) z dotacji celowej Gminy Goleniów,

3) z dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

4) z wypracowanych środków własnych,

5) z darowizn i środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

6) z innych źródeł.

 

§ 15

1. Podstawą gospodarki finansowej GDK jest plan działalności instytucji, ustalony przez Dyrektora , z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez Organizatora.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Statut GDK nadaje Rada Miejska w Goleniowie.

2. Zmiany w statucie GDK mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 17

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 25.10, 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 406 ) oraz inne przepisy cywilno-prawne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Bździuch 25-08-2010 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Bździuch 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kozłowska 18-10-2021 09:44